คำสั่ง 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 65