คำสั่ง ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 ม.ค. 63