คำสั่งที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

18 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :