คำสั่งที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 )

17 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :