คำสั่งที่ 84/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :