คำสั่งที่148/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและกรรมการฝ่ายต่างๆในการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :