คำสั่งที่118/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปี2565

25 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :