คำสั่งที่117/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

25 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :