คำสั่งที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

18 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :