คำสั่งที่ 8/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 ม.ค. 66