คำสั่งที่ 78/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :