คำสั่งที่ 77/2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบัยนพาณิชย์

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :