คำสั่งที่ 76/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :