คำสั่งที่ 75/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านราย นางสาวไอยรักษ์ เผือกสีแก้ว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กรณีเปลี่ยนแปลงบ้านเช่า)

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :