คำสั่งที่ 7/2566 เรื่องกำหนดงานและหน่าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองคลัง

05 ม.ค. 66