คำสั่งที่ 59/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 ต่อจาก คสล.เดิมซอยต้นสนไปศาลปู่ตา

03 มี.ค. 66