คำสั่งที่ 58/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 ต่อจากแอสฟัสท์คอนกรีตเดิมไปบ้านท่าลาด

03 มี.ค. 66