คำสั่งที่ 57/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ทางทิศใต้สระประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มี.ค. 66