คำสั่งที่ 551/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ต่อจาก คสล.เดิมเส้นประปา

29 ธ.ค. 65