คำสั่งที่ 550/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและโรงเรียนในเขตตำบลท่าลาด ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธ.ค. 65