คำสั่งที่ 55/2566 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

28 ก.พ. 66