คำสั่งที่ 545/2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

26 ธ.ค. 65