คำสั่งที่ 544/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 จากบ้านนายสมาน เพียงโยธา ไปสวนนายชรินทร์ เช่นพิมาย

26 ธ.ค. 65