คำสั่งที่ 542/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

22 ธ.ค. 65