คำสั่งที่ 54/2566 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวปวีณา กะประโคน พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

28 ก.พ. 66