คำสั่งที่ 538/2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

21 ธ.ค. 65