คำสั่งที่ 537/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 65