คำสั่งที่ 535/2565 เรื่อง แต่งตั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นไปบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธ.ค. 65