คำสั่งที่ 532/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 เส้นต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 65