คำสั่งที่ 531/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

15 ธ.ค. 65