คำสั่งที่ 530/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

15 ธ.ค. 65