คำสั่งที่ 53/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

28 ก.พ. 66