คำสั่งที่ 527/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาวสธารณภัย

15 ธ.ค. 65