คำสั่งที่ 526/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

15 ธ.ค. 65