คำสั่งที่ 524/2565 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

15 ธ.ค. 65