คำสั่งที่ 522/2565 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

15 ธ.ค. 65