คำสั่งที่ 520/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาขายวัสดุและดำเนินการขาย

14 ธ.ค. 65