คำสั่งที่ 52/2566 เรื่อง แต่งตัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 66