คำสั่งที่ 517/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปฝึกอบรม หลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 91”

09 ธ.ค. 65