คำสั่งที่ 514/2565 เรื่อง ให้รองนายก/เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เดินทางไปราชการ

09 ธ.ค. 65