คำสั่งที่ 513/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 เส้นต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านท่าลาด

08 ธ.ค. 65