คำสั่งที่ 512/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นไปบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

08 ธ.ค. 65