คำสั่งที่ 510/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์และการปิดบัญชี ของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565

07 ธ.ค. 65