คำสั่งที่ 509/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

06 ธ.ค. 65