คำสั่งที่ 500/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมืองโดยการใช้เพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) จังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :