คำสั่งที่ 50/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 เส้นไปบ้านหนองรู

24 ก.พ. 66

24