คำสั่งที่ 5/2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ (ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม 2566)

05 ม.ค. 66