คำสั่งที่ 499/2565 เรื่อง สั่งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ไปปฏิบัติราชการ

18 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :