คำสั่งที่ 497/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

17 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :