คำสั่งที่ 49/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 จากหน้าวัดไปบ้านนายแหล่ เวรุตัง

24 ก.พ. 66